خیلی ها هم در هنرهایشان فقط درد را حکایت میکنند. در جامعه ای که آدمهایش بر درد تمرکز کرده اند، آیا هنر نباید در جستجوی راه رهایی باشد؟