برای یکی از استادان فقید مشهور رشته تاریخ بزرگداشتی گرفته بودند و از آثارش و قدرت فکر و قلمش ستایش میکردند. همان حرف های همیشگی که درباره همه میگویند و تمامی ندارد... هیچ وقت رغبت نکردم کتابهای این «استاد» را بخوانم... به ذائقه خودم اطمینان دارم.