کنگره ای هم گرفتند در قم با نام نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی.

در خبرنامه این کنگره از زبان یکی از مدیران علمی کنگره که از شناخته شدگان علوم عقلی است این عبارت آمده است:‌

این کنگره ... نشان خواهد داد که شیعه به کل جهان اسلام یا حتی به کل جهان بشریت خدمت کرده است. یعنی اگر تمدن مدرن هم توانست شکل پیدا کند از ترجمه آثاری بوده است که بسیاری از بزرگان شیعه نوشته‌اند و همان مطالب ترجمه شده و باعث رشد تمدن غرب شد و توانست از آن انحطاط و عقب‌ماندگی علمی و معرفتی بیرون بیاید. - خبرنامه شماره3 - ص42

یعنی واقعا انتظار دارید نپرسیم که اگر چنین است که شما می‌گویید، چرا ما شیعیان (یا شما علمای شیعی) اینقدر دشمن تمدن غرب ایم؟ در این صورت آیا ما نباید پیشقدمان جذب و دریافت و پیشبرد یا دست کم پذیرش همراه با اصلاح این تمدن بودیم؟ مگر معنی حرف شما این نیست که تمدن غرب به نحوی ریشه در تفکر شیعی دارد؟

ما که عقلمان نمی‌رسد... انشاء الله که در این قبیل کنگره‌ها نه دروغ و توهمی هست و نه خرج اضافی. به این قبیل خیالات مسموم هم راه نمی‌دهیم که تا وقتی از خودمان به این ترتیبِ خودنمایانه تعریف و تمجید می‌کنیم،‌ هم بی‌مایگی‌مان را عیان کرده‌ایم و هم راه تغییر و اصلاح خود را می‌بندیم.

مُشک آن است که عطار بگوید!